• هفته گذشته دبیرخانه اتاق بین المللی جوانان (JCI) اعلام کرد که از بین 600 جوان کمتر از 40 سال که از سوی 125 کشور معرفی شده بودند 30 نفر به مرحله نهایی برنامه تویپ راه پیدا کردند که پوریا عالمی از ایران یکی از افراد این لیست است.